Enjoy good times, not eco-crimes – go zero waste this holiday season